Subject:
Ang. Din begäran om ersättning i anl. av frihetsberövande
Date:
 
From
Tue, 29 Nov 2005 16:17:29 +0100
 
 
 

To: Ture Sjölander

 

I skrivelser hit i augusti 2005 har Du begärt att Justitiekanslern skall betala ut ytterligare ersättning till Dig på grund av ett frihetsberövande under år 1996 för brottsmisstankar som senare ledde till att åtalet ogillades av Stockholms tingsrätt.

 

Sedan Justitiekanslern tillerkänt Dig viss ersättning för frihetsberövandet väckte Du talan mot staten med yrkande om ytterligare ersättning.

 

I målet ingicks sedermera en förlikningsöverenskommelse som stadfästes av Stockholms tingsrätt i en dom den 28 januari 1999 (Mål nr T 2-90-98). Förlikningsöverenskommelsens andra punkt har följande lydelse.

 

Genom denna förlikning är samtliga Ture Sjölanders mellanhavanden med staten i anledning av den frihetsinskränkning han var underkastad under tiden den 13 januari  21 mars 1996 och som är föremål för tvist (mål nr T2-90-98) slutligt reglerade och Ture Sjölander avstår från ytterligare krav mot staten i denna sak.

 

Justitiekanslern har mot bakgrund av förlikningen inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av Dina nu inkomna skrivelser.

 

Upplysningsvis kan nämnas att ersättning ex gratia endast kan beviljas av regeringen.

 

Ärendet här är därmed avslutat.

 

Martin Mörk


 

 

Subject: Ang. 

Begäran om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

(Väcktes samtidigt) Två olika mål.

Justitiekanslern hävdade att inga bevis för inkomster förelåg.  (se nedan)  Bevisar dock att Justitiekanslern uppmärksammat  denna begäran.

En begäran och krav som aldrig blivit eftersatt eller ingått i en överenskommelse, att utgå.

 

ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebär och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende.
Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj.
Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
 
Någon förlikningsöverenskommelse avseende begäran om "förlorad arbetsförtjänst" genom ryktesförstöring har aldrig stadsfästs. Den enda förlikningsöverenskommelse som blivit stadsfäst avser "ersättningen för frihetsberövandet",
häktningen !
Mitt krav om ersättning kvarstår mot staten, i denna sak.
 
Subject: Ang. Kravet om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

Två ärenden presenterades av min advokat till justitiekanslern innan ersättningen för frihetsberövandet var avslutat.

´denna sak´avser ersättningen för lidande under 63 dagars häktning liksom förlikningsöverenskommelsen ´samtliga mellanhavanden´avser.

Ersättning för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst har aldrig ersatts och Justitiekanslern har uttryckt saken enligt följande; ´Sjolander har ej kunnat bevisat sin inkomsts storlek´, vilket syftar på att Justitiekanslern var medveten om att ett annat ´mål´var aktuellt före en förlikningsöverenskommelse träffades avseende målet angående ersättningen för ´frihetsberövandet´.

Det är två skilda mål och jag har aldrig signerat eller överenskommit om att ´samtliga mellanhavanden och krav med staten´ blivit förlikade. De enda krav om ersättning som förlikats är ´denna sak, nämligen kravet för frihetsinskränkningen, häktningstiden, det så kallade ´lidandet´, förutmjukelsen.

 

Kravet på ersättningen för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst kvarstår.

Även en komplett idiot förstår att det inte handlar om att "bevisa förlorad arbetsinkomst" utan att det istället handlar om att bevisa det totala ryktesförstörandet.


 

Till Sveriges Regering

  Angående åtalet mot Ture Sjölander 
 

Undertecknad var en av de få närvarande vid rättegången mot Ture Sjölander. Han var åtalad för att ha hotat såväl av svenska staten inhyrda amerikanska privatdetektiver som Sveriges statsminister. Anklagelserna ansågs så allvarliga att Sjölander fick tillbringa två månader i häkte i väntan på rättegång.  

Enligt svenska polisen var dessutom Sjölander själv mordhotad av den filippinska familj som hade kidnappat hans son. Han hade skyddad identitet som på detta sätt röjdes. Åtalet fick stor uppmärksamhet på löpsedlarna, av typen "statsministern mordhotad".  

Att Sjölander var mordhotad ställdes utan tvivel av domstolen. Däremot smälte åtalet mot Sjölander själv ihop till ingenting under rättegången och han blev helt frikänd på alla punkter.  

Vad gäller hotet mot de amerikanska privatdetektiverna framgick det att Sjölander hade hotat att berätta för svenska myndigheter att detektiverna förskingrade flera miljoner av svenska statens pengar i stället för att sköta sitt uppdrag. Uppdraget var att på svensk och amerikansk domstols uppdrag spåra och återbörda Sjölanders kidnappade son till Sjölander som var vårdnadshavare. Privatdetektiverna ville - när de hörde om det påstådda hotet mot statsministern - helt enkelt förekomma Sjölander genom att göra en egen anmälan om hot innan Sjölander hann göra sin anmälan till myndigheterna. Med Sjölander bakom lås och bom skulle de kunna fortsätta att mjölka svenska staten på miljonerna.  

Hotet mot statsministern bestod i ett missförstånd hos en receptionist. När Sjölander inte fick tillträde till statsministern berättade han att han riskerade att bli mördad. Receptionisten trodde att Sjölander menade att han skulle mörda statsministern.  

Sjölander hade sökt möte med statsministern för att denne med sitt inflytande skulle hjälpa Sjölander att återfå sin son och att påverka de advokater och privatdetektiver som han ansåg skodde sig på Sjölanders och svenska statens bekostnad i stället för att arbeta med sitt uppdrag. Vid uppgjord tid för ett besök meddelade receptionisten: "Tyvärr, Statsministern är på begravning". En upprörd Sjölander säger då: "Då ska han få se på en annan begravning!",  och menar sin egen. Receptionisten tänker statsministerns. För denna missuppfattning fick Sjölander sitta i häkte i två månader.  

Rättegången var farsartad. Från min synpunkt var det en intressant happening. För Sjölander blev det däremot en katastrof. Ingen rök utan eld var den allmänna uppfattningen i konstsverige. I Australien gjordes till och med en dokumentärfilm som visade att Sjölander satt i fängelse - alltså faktiskt blev dömd i stället för friad -  man sammanblandade häkte och fängelse. Sjölanders rykte och arbetsmöjligheter förstördes totalt av detta. Jag har personligen representerat Sjölander i dessa sammanhang och kan intyga att Sjölander, trots att han är internationellt ansedd som en av de mest betydelsefulla banbrytarna i skapandet av elektronisk konst, har haft mycket små möjligheter att fortsätta sin konstnärliga bana.  

Sjölander förlorade sina arbetsmöjligheter och även en stor del av sina möjligheter att fortsätta sitta skapande arbete. Detta går naturligtvis inte att ersätta, men ett rimligt skadestånd för ett helt orimligt åtal borde vara en självklarhet. Sjölander har enligt egna uppgifter fått cirka 150 000 kronor i skadestånd. Detta är inte ett rimligt belopp.

Det var inte så att Sjölander blev frikänd på grund av bristande bevisning eller förmildrande omständigheter eller dylikt, utan rättegången visade att det inte låg någonting alls bakom de frågor som rätten hade att behandla.

Aapo Sääsk 2006-10-26


58-åringen - syndabock för myndigheternas misstag.

Med hänsynslös massmedial smartness och med kopplingen till mordet på statsminister Olov Palme för tio år sedan låter Expressen och Aftonbladet läsarna "förstå" att ännu en svensk statsminister hotas av samma öde.

På flitigt exponerade löpsedlar och i braskande förstasidesrubriker säljer man lösnummer på bekostnad av en oskyldigt anklagad konstnär, som sedan drygt 40 dagar har varit inlåst och isolerad på Kronobergshäktet i Stockholm.

 

Hur påverkar dessa sensationsskriverier

de lagfarna och nämndemännen i våra domstolar ?

 

Många av oss känner till kvällspressens journalistiska övertramp i olika rättsfall i landet och det har lärt oss att vara skeptiska, när vi än en gång får bevittna hur en ännu icke dömd person schavotteras före en rättegång. Förhoppningsvis är våra åklagare och domare inte så lättpåverkade som genomsnittsläsaren. Men oavsett detta är det ingen tvekan om att en person som utpekas som presumtiv mördare löper risken att bli betraktad som en sådan även när han har blivit frikänd av domstolen.

58-åringen är offer för myndigheternas behov

att finna en syndabock för deras egna misstag.

 

Jag heter Sven Inge De Moner och har känt "58-åringen" sedan tonårstiden på 50-talet. Vi är båda konstnärer och internationellt kända genom uppmärksammade utställningar i ett flertal storstäder i världen. Under 60-talet utförde vi flera gemensamma pionjärarbeten på bl.a videokonstområdet och betraktas, genom vår förnyelse av bildkonsten, som föregångare och nyskapande konstnärer hemma och utomlands. Ett teamwork är inte bara intressant ur kreativ synpunkt utan också ett utomordentligt bra sätt att lära känna samarbetspartnern som medmänniska och individ. Följaktligen kan jag utan överdrift påstå att jag är ett bra sanningsvittne, när det gäller att bedöma 58-åringens karaktärsegenskaper. En annan omständighet,som är beaktansvärd i sammanhanget är att min vän sedan 40 år tillbaka, har bott i min våning i centrala Stockholm sedan han för snart ett år sedan kom hem från Australien. Genom vår tidigare brevväxling var jag väl insatt i hans ansträngningar att återfå sonen, som han tilldömts vårdnaden av och som blivit kidnappad av modern och förd till okänd ort. Jag är också ytterst välinformerad om 58-åringens tålmodiga och fruktlösa försök att uppmärksamma sitt fall för landets myndigheter och regering, när han slutligen hade börjat inse och på goda grunder misstänka, att den person som uppdragits att återföra hans son enbart var ute för att blåsa svenska staten på miljonbelopp. En omständighet som senare skulle komma att vändas mot honom själv och få honom att framstå som syndabock i fallet med rättshjälpens förlorade miljoner.

Jag har lärt känna 58-åringen som en ärlig och mycket pålitlig person, som minst av allt är i stånd till våldshandlingar. Och det säger jag inte enbart därför att jag är en av hans äldsta vänner, utan också därför att jag har akademisk utbildning i flera beteendevetenskapliga ämnen och med ålderns rätt kan tala om livserfarenhet vid bedömningen av människors egenskaper.

När 58-åringens vädjanden  till regeringen (Statsministern) om att få stöd vid återförander av hans son, som till yttermera är SVENSK MEDBORGARE, inte leder till minsta åtgärd och alla seriösa försök att få ett sammanträffande med Ingvar Carlsson för att diskutera frågan bara nonchaleras skapar han ett fiktivt scenario vars effekt tyvärr missförstås på det grövsta och blir långt senare föremål för åklagarens prestigefyllda sökande efter åtalspunkter, som skall motivera den långa häktningstiden och få 58-åringen att inför rätten framstå som en hotfull individ.

I egenskap av konstnär har vi lärt oss att ofta tillspetsa våra uttryck för att de skall bli uppmärksammade hos publik och kritik. Fantasin har en fiktiv innebörd, som inte skall förväxlas med den realistiska avsikten. I en desperat sitution är det också naturligt att det uttalas saker som aldrig får ses som verklighetsbaserade, utan som endast är illustrationer i ett fiktivt sammanhang. Ett tonfall kan i en tillspetsad fråga lätt leda till missförstånd och felaktiga bedömningar av en person. Som t.ex, när 58-åringen som tidigare har meddelat statsrådsberedningen om mordhotet mot honom säger, att han fruktar att själv bli föremål för en begravning. Men att detta genom ett olyckligt missförstånd tolkas som ett hot mot vår statsminister.

Vi får alltså inte för ett ögonblick glömma, att den anhållne sedan lång tid tillbaka underrättats om att han står under konstant mordhot från sin f.d. frus familj på Filipinerna och att han på inga villkor kan resa till den plats, där sonen finns eftersom han omedelbart skulle bli avrättad. Jag har själv tagit del av dessa uppgifter i dokument som levererats av den person som anställts för att återföra sonen, men som tydligen har helt andra avsikter. Det är mycket sannolikt, att denna person upplevde sig alltför påpassad och störd av 58-åringens välmotiverade krav på redovisning och rapportering i fallet. Den kontrakterade detektivens ständigt återkommande löften om att sonen skulle återföras till fadern kom också till slut att upplevas som ett hån av 58-åringen, eftersom det aldrig redovisades några konkreta besked utanenbart löften som aldrig infriades. För att fritt kunna mjölka svenska rättshjälpen på den ena miljonen efter den andra genom den förordnade advokaten i Halmstad skrämde detektiven 58-åringen genom att konstruera en mordhotsbild. Och ingen kan väl klandra den anhållne för att han trodde på historien. - Han sökte t.o.m. hos de svenska myndigheterna om att få byta identitet för att skydda sig.

Detta avslogs också. Och faktiskt kan det ju mycket väl hända att 58-åringen verkligen är mordhotad och därför hade alla anledningar i världen att söka stöd och hjälp hos regering och myndigheter.

Jag vet med allra största säkerhet att 58-åringen är helt oskyldig till alla anklagelser som har belastats honom - såväl vad det gäller olaga hot som utpressning. Långt innan detektiven inkom med sin falska anklagelse mot honom hade han själv polisanmälts av den anhållne.

58-åringens handlande kan i vissa fall ifrågasättas av en stelbent byråkrati, som kanske aldrig har konfronterats med en far, som med 58-åringens ärliga och starka engagemang och med så stor tydlighet som i det aktuella fallet kämpar för sin rättvisa att återfå sin son, som han har den lagliga vårdnadsrätten till och som dessutom är svensk medborgare.

Stockholm den 23 februari 1996

Sven Inge De Moner

Stockholm

Uttalandet ovan skrivit  trots betydlig disharmoni, i konstnärliga konflikter.

 

 
Ture  Sjolander
www.turesjolander.com/2013.html
 

Ture Sjolander
www.turesjolander.com/2013.html