----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: mona.edstrom@forsvar.se
Sent: Friday, January 11, 2013 10:54 AM
Subject: Till Saken om JK, nu och då.


 F.k. Till Johan Eriksson,
 
Jag tycker du personligen skall fullfölja de som du lovade att åtaga dig gentemot J.K. 1996-1997 med eller utan Rättshjälpen, du faktiskt försäkrade mig.
Det är och var det enda sättet att VINNA ett Mål för sin klient.
Som det nu är, är detta mål en "unfinished business" för evigt.
Du har möjlighet att kommunicera med den nya Justitiekanslern för att få ett slut på detta.
En formell urskäkt från Svenska Staten och en kompensation som är rimlig kan blir första potten och steget till en fondation.
Både Expressen och Aftonbladet bör medverka med sitt samvete.


"58 åringens" identitet redan välkänd i press och media såväl som hela fallet!!!!'
Aftonbladet och Expressen hade exakt samma löpsedel som utan minsta tvivel avslöjade min identitet genom att det redan 3 år tidigare varit vida publicerat och inte bara i Sverige och i svenska nyhets media.
Detta är 15 år senare, och var då högsta graden av kränkning i detta lands historia!!!!
 
www.turesjolander.com/2013.html
www.swedish.homestead.com/FORSVARSADVOKATERNA.html
 
mvh
Ture
 
Bilagor: 3
 

Subject:
Ang. Din begäran om ersättning i anl. av frihetsberövande
Date:
 
From
Tue, 29 Nov 2005 16:17:29 +0100
 
 
 

To: Ture Sjölander

 

I skrivelser hit i augusti 2005 har Du begärt att Justitiekanslern skall betala ut ytterligare ersättning till Dig på grund av ett frihetsberövande under år 1996 för brottsmisstankar som senare ledde till att åtalet ogillades av Stockholms tingsrätt.

 

Sedan Justitiekanslern tillerkänt Dig viss ersättning för frihetsberövandet väckte Du talan mot staten med yrkande om ytterligare ersättning.

 

I målet ingicks sedermera en förlikningsöverenskommelse som stadfästes av Stockholms tingsrätt i en dom den 28 januari 1999 (Mål nr T 2-90-98). Förlikningsöverenskommelsens andra punkt har följande lydelse.

 

Genom denna förlikning är samtliga Ture Sjölanders mellanhavanden med staten i anledning av den frihetsinskränkning han var underkastad under tiden den 13 januari  21 mars 1996 och som är föremål för tvist (mål nr T2-90-98) slutligt reglerade och Ture Sjölander avstår från ytterligare krav mot staten i denna sak.

 

Justitiekanslern har mot bakgrund av förlikningen inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av Dina nu inkomna skrivelser.

 

Upplysningsvis kan nämnas att ersättning ex gratia endast kan beviljas av regeringen.

 

Ärendet här är därmed avslutat.

 

Martin Mörk


 

 

Subject: Ang. 

Begäran om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

(Väcktes samtidigt) Två olika mål.

Justitiekanslern hävdade att inga bevis för inkomster förelåg.  (se nedan)  Bevisar dock att Justitiekanslern uppmärksammat  denna begäran.

En begäran och krav som aldrig blivit eftersatt eller ingått i en överenskommelse, att utgå.

 

ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebär och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende.
Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj.
Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
 
Någon förlikningsöverenskommelse avseende begäran om "förlorad arbetsförtjänst" genom ryktesförstöring har aldrig stadsfästs. Den enda förlikningsöverenskommelse som blivit stadsfäst avser "ersättningen för frihetsberövandet",
häktningen !
Mitt krav om ersättning kvarstår mot staten, i denna sak.
 
Subject: Ang. Kravet om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

Två ärenden presenterades av min advokat till justitiekanslern innan ersättningen för frihetsberövandet var avslutat.

´denna sak´avser ersättningen för lidande under 63 dagars häktning liksom förlikningsöverenskommelsen ´samtliga mellanhavanden´avser.

Ersättning för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst har aldrig ersatts och Justitiekanslern har uttryckt saken enligt följande; ´Sjolander har ej kunnat bevisat sin inkomsts storlek´, vilket syftar på att Justitiekanslern var medveten om att ett annat ´mål´var aktuellt före en förlikningsöverenskommelse träffades avseende målet angående ersättningen för ´frihetsberövandet´.

Det är två skilda mål och jag har aldrig signerat eller överenskommit om att ´samtliga mellanhavanden och krav med staten´ blivit förlikade. De enda krav om ersättning som förlikats är ´denna sak, nämligen kravet för frihetsinskränkningen, häktningstiden, det så kallade ´lidandet´, förutmjukelsen.

 

Kravet på ersättningen för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst kvarstår.

 ----- Forwarded Message -----
From: Per Solander <euroenglish@yahoo.com>
To: arrhenius.eriksson@zeta.telenordia.se
Cc: modemheart@yahoo.com
Sent: Tuesday, 15 August 2000 2:22 AM
Subject: postad ansökan om allmän rättshjälp - Johan Eriksson.

TILL:

JOHAN ERIKSSON, ADVOKAT

Refererande till Ditt fax av den 8 December 1999.

Jag har mottagit Ditt brev med ansökningsformulär för
förnyad rättshjälp och fyllt i blanketten efter bästa
förstånd ocg signerat den.

Ansvaret vilar nu på Dig att förklara för
Rättshjälpsmyndigheten den lapsus som tidigare
inträffade angående den upphörda rättshjälpen i samma
ärende, som jag inte hade skuld till.

Du har lovat att föra ärendet till slutbehandling i
Tingsrätt även om ingen ny rättshjälp av någon nu
okänd anledning inte skulle beviljas.

Du bör ha den ifyllda blankette inom 8 dagar.
Låt mig få veta om Du tänker göra tillägg eller
ändringar. Någon fråga är inte ifylld, som Du vill se.

Med vänlig hälsning och en önskan om en god
fortsättning på 2000.

Ture Sjölander

 

Även en komplett idiot förstår att det inte handlar om att "bevisa förlorad arbetsinkomst" utan att det istället handlar om att bevisa det totala ryktesförstörandet.


 

Till Sveriges Regering

  Angående åtalet mot Ture Sjölander 
 

Undertecknad var en av de få närvarande vid rättegången mot Ture Sjölander. Han var åtalad för att ha hotat såväl av svenska staten inhyrda amerikanska privatdetektiver som Sveriges statsminister. Anklagelserna ansågs så allvarliga att Sjölander fick tillbringa två månader i häkte i väntan på rättegång.  

Enligt svenska polisen var dessutom Sjölander själv mordhotad av den filippinska familj som hade kidnappat hans son. Han hade skyddad identitet som på detta sätt röjdes. Åtalet fick stor uppmärksamhet på löpsedlarna, av typen "statsministern mordhotad".  

Att Sjölander var mordhotad ställdes utan tvivel av domstolen. Däremot smälte åtalet mot Sjölander själv ihop till ingenting under rättegången och han blev helt frikänd på alla punkter.  

Vad gäller hotet mot de amerikanska privatdetektiverna framgick det att Sjölander hade hotat att berätta för svenska myndigheter att detektiverna förskingrade flera miljoner av svenska statens pengar i stället för att sköta sitt uppdrag. Uppdraget var att på svensk och amerikansk domstols uppdrag spåra och återbörda Sjölanders kidnappade son till Sjölander som var vårdnadshavare. Privatdetektiverna ville - när de hörde om det påstådda hotet mot statsministern - helt enkelt förekomma Sjölander genom att göra en egen anmälan om hot innan Sjölander hann göra sin anmälan till myndigheterna. Med Sjölander bakom lås och bom skulle de kunna fortsätta att mjölka svenska staten på miljonerna.  

Hotet mot statsministern bestod i ett missförstånd hos en receptionist. När Sjölander inte fick tillträde till statsministern berättade han att han riskerade att bli mördad. Receptionisten trodde att Sjölander menade att han skulle mörda statsministern.  

Sjölander hade sökt möte med statsministern för att denne med sitt inflytande skulle hjälpa Sjölander att återfå sin son och att påverka de advokater och privatdetektiver som han ansåg skodde sig på Sjölanders och svenska statens bekostnad i stället för att arbeta med sitt uppdrag. Vid uppgjord tid för ett besök meddelade receptionisten: "Tyvärr, Statsministern är på begravning". En upprörd Sjölander säger då: "Då ska han få se på en annan begravning!",  och menar sin egen. Receptionisten tänker statsministerns. För denna missuppfattning fick Sjölander sitta i häkte i två månader.  

Rättegången var farsartad. Från min synpunkt var det en intressant happening. För Sjölander blev det däremot en katastrof. Ingen rök utan eld var den allmänna uppfattningen i konstsverige. I Australien gjordes till och med en dokumentärfilm som visade att Sjölander satt i fängelse - alltså faktiskt blev dömd i stället för friad -  man sammanblandade häkte och fängelse. Sjölanders rykte och arbetsmöjligheter förstördes totalt av detta. Jag har personligen representerat Sjölander i dessa sammanhang och kan intyga att Sjölander, trots att han är internationellt ansedd som en av de mest betydelsefulla banbrytarna i skapandet av elektronisk konst, har haft mycket små möjligheter att fortsätta sin konstnärliga bana.  

Sjölander förlorade sina arbetsmöjligheter och även en stor del av sina möjligheter att fortsätta sitta skapande arbete. Detta går naturligtvis inte att ersätta, men ett rimligt skadestånd för ett helt orimligt åtal borde vara en självklarhet. Sjölander har enligt egna uppgifter fått cirka 150 000 kronor i skadestånd. Detta är inte ett rimligt belopp.

Det var inte så att Sjölander blev frikänd på grund av bristande bevisning eller förmildrande omständigheter eller dylikt, utan rättegången visade att det inte låg någonting alls bakom de frågor som rätten hade att behandla.

Aapo Sääsk 2006-10-26


58-åringen - syndabock för myndigheternas misstag.

Med hänsynslös massmedial smartness och med kopplingen till mordet på statsminister Olov Palme för tio år sedan låter Expressen och Aftonbladet läsarna "förstå" att ännu en svensk statsminister hotas av samma öde.

På flitigt exponerade löpsedlar och i braskande förstasidesrubriker säljer man lösnummer på bekostnad av en oskyldigt anklagad konstnär, som sedan drygt 40 dagar har varit inlåst och isolerad på Kronobergshäktet i Stockholm.

 

Hur påverkar dessa sensationsskriverier

de lagfarna och nämndemännen i våra domstolar ?

 

Många av oss känner till kvällspressens journalistiska övertramp i olika rättsfall i landet och det har lärt oss att vara skeptiska, när vi än en gång får bevittna hur en ännu icke dömd person schavotteras före en rättegång. Förhoppningsvis är våra åklagare och domare inte så lättpåverkade som genomsnittsläsaren. Men oavsett detta är det ingen tvekan om att en person som utpekas som presumtiv mördare löper risken att bli betraktad som en sådan även när han har blivit frikänd av domstolen.

58-åringen är offer för myndigheternas behov

att finna en syndabock för deras egna misstag.

 

Jag heter Sven Inge De Moner och har känt "58-åringen" sedan tonårstiden på 50-talet. Vi är båda konstnärer och internationellt kända genom uppmärksammade utställningar i ett flertal storstäder i världen. Under 60-talet utförde vi flera gemensamma pionjärarbeten på bl.a videokonstområdet och betraktas, genom vår förnyelse av bildkonsten, som föregångare och nyskapande konstnärer hemma och utomlands. Ett teamwork är inte bara intressant ur kreativ synpunkt utan också ett utomordentligt bra sätt att lära känna samarbetspartnern som medmänniska och individ. Följaktligen kan jag utan överdrift påstå att jag är ett bra sanningsvittne, när det gäller att bedöma 58-åringens karaktärsegenskaper. En annan omständighet,som är beaktansvärd i sammanhanget är att min vän sedan 40 år tillbaka, har bott i min våning i centrala Stockholm sedan han för snart ett år sedan kom hem från Australien. Genom vår tidigare brevväxling var jag väl insatt i hans ansträngningar att återfå sonen, som han tilldömts vårdnaden av och som blivit kidnappad av modern och förd till okänd ort. Jag är också ytterst välinformerad om 58-åringens tålmodiga och fruktlösa försök att uppmärksamma sitt fall för landets myndigheter och regering, när han slutligen hade börjat inse och på goda grunder misstänka, att den person som uppdragits att återföra hans son enbart var ute för att blåsa svenska staten på miljonbelopp. En omständighet som senare skulle komma att vändas mot honom själv och få honom att framstå som syndabock i fallet med rättshjälpens förlorade miljoner.

Jag har lärt känna 58-åringen som en ärlig och mycket pålitlig person, som minst av allt är i stånd till våldshandlingar. Och det säger jag inte enbart därför att jag är en av hans äldsta vänner, utan också därför att jag har akademisk utbildning i flera beteendevetenskapliga ämnen och med ålderns rätt kan tala om livserfarenhet vid bedömningen av människors egenskaper.

När 58-åringens vädjanden  till regeringen (Statsministern) om att få stöd vid återförander av hans son, som till yttermera är SVENSK MEDBORGARE, inte leder till minsta åtgärd och alla seriösa försök att få ett sammanträffande med Ingvar Carlsson för att diskutera frågan bara nonchaleras skapar han ett fiktivt scenario vars effekt tyvärr missförstås på det grövsta och blir långt senare föremål för åklagarens prestigefyllda sökande efter åtalspunkter, som skall motivera den långa häktningstiden och få 58-åringen att inför rätten framstå som en hotfull individ.

I egenskap av konstnär har vi lärt oss att ofta tillspetsa våra uttryck för att de skall bli uppmärksammade hos publik och kritik. Fantasin har en fiktiv innebörd, som inte skall förväxlas med den realistiska avsikten. I en desperat sitution är det också naturligt att det uttalas saker som aldrig får ses som verklighetsbaserade, utan som endast är illustrationer i ett fiktivt sammanhang. Ett tonfall kan i en tillspetsad fråga lätt leda till missförstånd och felaktiga bedömningar av en person. Som t.ex, när 58-åringen som tidigare har meddelat statsrådsberedningen om mordhotet mot honom säger, att han fruktar att själv bli föremål för en begravning. Men att detta genom ett olyckligt missförstånd tolkas som ett hot mot vår statsminister.

Vi får alltså inte för ett ögonblick glömma, att den anhållne sedan lång tid tillbaka underrättats om att han står under konstant mordhot från sin f.d. frus familj på Filipinerna och att han på inga villkor kan resa till den plats, där sonen finns eftersom han omedelbart skulle bli avrättad. Jag har själv tagit del av dessa uppgifter i dokument som levererats av den person som anställts för att återföra sonen, men som tydligen har helt andra avsikter. Det är mycket sannolikt, att denna person upplevde sig alltför påpassad och störd av 58-åringens välmotiverade krav på redovisning och rapportering i fallet. Den kontrakterade detektivens ständigt återkommande löften om att sonen skulle återföras till fadern kom också till slut att upplevas som ett hån av 58-åringen, eftersom det aldrig redovisades några konkreta besked utanenbart löften som aldrig infriades. För att fritt kunna mjölka svenska rättshjälpen på den ena miljonen efter den andra genom den förordnade advokaten i Halmstad skrämde detektiven 58-åringen genom att konstruera en mordhotsbild. Och ingen kan väl klandra den anhållne för att han trodde på historien. - Han sökte t.o.m. hos de svenska myndigheterna om att få byta identitet för att skydda sig.

Detta avslogs också. Och faktiskt kan det ju mycket väl hända att 58-åringen verkligen är mordhotad och därför hade alla anledningar i världen att söka stöd och hjälp hos regering och myndigheter.

Jag vet med allra största säkerhet att 58-åringen är helt oskyldig till alla anklagelser som har belastats honom - såväl vad det gäller olaga hot som utpressning. Långt innan detektiven inkom med sin falska anklagelse mot honom hade han själv polisanmälts av den anhållne.

58-åringens handlande kan i vissa fall ifrågasättas av en stelbent byråkrati, som kanske aldrig har konfronterats med en far, som med 58-åringens ärliga och starka engagemang och med så stor tydlighet som i det aktuella fallet kämpar för sin rättvisa att återfå sin son, som han har den lagliga vårdnadsrätten till och som dessutom är svensk medborgare.

Stockholm den 23 februari 1996

Sven Inge De Moner

Stockholm

Uttalandet ovan skrivit  trots betydlig disharmoni, i konstnärliga konflikter.

Bengt Göransson <bengt.goransson@abfstockholm.se> wrote:
Ture

Jag fick just från ABF ditt e-brev där du ber om min e-postadress. Den är
bengt.goransson@abfstockholm.se.

Hör av dig - det måste vara tio år sedan vi sågs: när Olof Palmepriset
delades ut i Hyltebruk.

Hälsning

Bengt Göransson
12 Juli 2005


13 Juli 2005
 
Bengt, vilken överraskning !
 
Det stämmer på dagen, året var 1993 och möjligen den 17 augusti. Det var den dagen jag förlorade min son till en katolsk fanatik sekt och har inte haft någon kontakt sedan dess.
Du är en märklig man och person Bengt och kanske min enda svenska länk av betydelse för ett återupprättande av min egen person i detta förunderliga nordiska land som jag de senaste åren publikt uttryckt min avsky för.
 
Jag har många gånger under dessa år sedan 1996 önskat mig en kontakt med dig för att få till stånd en normalisering av min relation till Sverige och de folkvalda ledarna som på intet sätt haft intresse av en dialog med mig.
Jag fick 150.000 kronor av Rikskanslern för "sveda och värk" men har aldrig fått en skriftlig publik ursäkt sedan min skandalösa olagliga häktning i Januari 1996. Vi taldes vid då som hastigast per telefon från polishäktet i Stockholm under mina två månaders isolering där.Vad du sa till mig den dagen var korrekt "tio årsdagen av Palme mordet" och pressen och övriga betedde sig som hygenor.
När jag slutligen vandrade ut mötte jag en gammal bekant Sten Heckscher som just den dagen och minuten  vandrade in som ny chef.
En kompensation för mitt totalt förstörda internationella rykte har aldrig ersatts då någon svensk lagstiftning aldrig etablerats i ärenden av detta slag.
Du är nu runt 72 år har jag förstått och jag är övertygad om att din hälsa forfarande är god efter dina dagliga simturer i Eriksdals hallen och dina dagliga intellektuella övningar. Själv är jag nu den 19 juli,  68 år.
Den advokat Johan Eriksson, som försvarade mig och som äskade kompensation för min ryktesförstöring fick intresse konflikter när hans undomsvän och tidigare arbetspartner blev utnämnd som justitie minister, 1997 tror jag det var; Bodström är väl hans namn.
När inte en lagändring kan komma till stånd i Sverige i frågor som dessa har jag svårt att respektera allt tal om demokrati i Sverige.
Den mest fundamentala demokrati i ett s.k. civiliserat land, som Sverige hävdar sig att vara, har en skyldighet gentemot folkets rättigheter, att inskriva en klar kompensations lagstiftning för destruktion av personers liv och rykte som en följd av häktingar.
 
Det finns fortfarande personer inom min egen familje krets i Sverige som tror att jag sitter inburad i ett svenskt fänglse och inte nog med det, mina  arbetskontakter från alla mina tidigare årtionden i Sverige är nu oframkomliga för mig. Även utomlands har mitt rykte svärtats ned som ett direkt resultat av häktnings processen och den därmed följande och helt förödande publiciteten.
Trots allt har jag tagit mig fram i livet och Australien har nu fått duga som mitt hemland sedan dess. Det finns många demokratier här i världen om än inte så genuina som jag trodde Sveriges demokrati var, till dess jag blev svartlistad och utesluten att deltaga i den svenska demokratiprocessen.
Jag har offentligen sagt att jag aldrig återvänder till det gamla landet om den svenska regeringen inte sanerar sin nuvarande lagstifting och ger mig en formell ursäkt.
Jag vet också att merparten av mottagere av livslånga konstnärslöner hos Konstnärsnämnden under både 60- och 70 talet utsågs av gamla kompisar inom systemet och inte alls för några meriter.
Jag vet att du är en hederlig och tuff politiker och jag lägger mitt nu tioåriga problem i dina händer. Jag är övertygad om din förmåga att "bygga broar" och att dina egna kontakter med den nuvarande officiella  politiska maskinen kunde, om bara viljan finns, återförena mig med mitt födelse land och under anständiga förhållanden.
 
Det är i mitt stora intresse att föra ett samtal med dig per telefon snarast om du så skulle önska. Vi har gjort det förr med goda resultat som t.ex. Video-Nu organisation som jag startade men som förintades när jag lämnade Sverige för min av Konstnärsnämnden sponsrade resa till Papua Nya Guinea 1987.
 
Kan du tänka dig en brev växling mellan oss med rätten eller nöjet att också publicera vår korrespondens inom snar framtid ?
Även om jag gjorde vissa utredningar för Kulturrådet under 70 talet och lärde mig den urbota tråkiga kansli svenskan börjar min svenska att rosta en aning. Men jag kan nog fortfarande göra rätt för mig, med lite svenskspråkiga övningar. Mitt dagliga språk sedan nästan 20 år har blivit uteslutande engelska, som du kan förstå.
 
Låt mig höra av dig Bengt, det skulle vara angenämnt !
 
Mvh
Ture
 
Mobile: + 61 xxxxxxxxxx (AUS)
 
Attached: Något för dig  att läsa!
För övrigt kan Google sökmotor ge dig en massiv bild av mig,  jag byggt up de senaste 4 åren.


You are art!

by Aapo Saask

"Art is in the soul of the beholder." That is the expression that I associate the most with Ture Sjolander. By reaching into the soul of the individual person, the artist contributes to the building of the collective consciousness - the spirit of our society, our cultural inheritance, our collective subconscious.

In the beginning, art was communication, magic and adornment - all at once. A couple of hundred years ago, the notion of "art" came to be used more and more as a synonym for ornamentation in rich people's homes.

Ever since, there has been a struggle between art as expression and art as decoration (and private property, and later on, even tax shelter). Since most artists want to make a living out of their work, it is easy for the money side to win. This has not been the case for Ture Sjolander. He doesn't say: "Look at my work and buy it!" He says: "I am your mirror."

In order to find the roots of art, he travelled to what is today considered primitive societies in Papua New Guinea. He found body painting and learnt about the original meaning of art - communication, magic and adornment. Many artists have been inspired by body painting and developed it into various expressionistic experiments with erotic undertones, but Sjolander left it as he found it. It is of an ephemeral nature. It cannot be sold at Sotheby's and it cannot be exhibited at the Tate (at least not without losing its soul). Perhaps it can be nailed to a cross? Yes, only he who sacrifices himself for his fellow men, is an artist. But sacrifice does not mean that the artist must be good - or God.

After studying the culture of the Aborigines in Australia, Ture Sjolander did not come out with quaint proposals on how to promote Aboriginal Art as others have done. He saw a bigger picture and wrote: "The Aboriginals still have what we lost: cultural dignity. Undoubtedly the Aboriginal is Australia's richest heritage. The British/Australians have historically proved that they are unable to deal with the problem. These bullies,  have always been the problem for the Aborigines and still are, as well as they are the problem for today,s immigrants."

Sjolander's study was commissioned by the Queensland Government. But when it was completed it was not published. The newspapers would not publish the summary. No newspaper would even accept the summary as an ad. Finally, it was broadcasted on a local TV-show. And the Aborigines still live their lives on reservations under very primitive conditions. Although most of Australians are of non-English speaking background (the term used is NESB), the queens dutiful convicts still hold a firm grip of the island/continent.

Going from the most ancient to the most modern, Ture Sjolander has been called to Godfather of computer game-players, because he was the first person in the world who created a film with electronically animated images for TV. From Sjolander's point of view, this was not an individual achievement, he was simply part of a collective process of the development of mankind. I claim he had antennae. "Not at all," he says, "just a curious mind."

In 1997, when Ture Sjolander was invited to work in China, the closed fist was still a very strong symbol in this country. Sjolander displayed two gigantic closed penises (marble knots). Everybody, except customs, understood the symbolism. The statues still remain in Changchun as a reminder that there are many kinds of freedom to be won, in addition to the obvious first one, the freedom from poverty.

Was this a political manifestation? Yes and no and certainly not party politics. Real politics is that which makes society progress, all else is a charade. This is what Sjolander showed the Australian public when he caused a government crisis by prompting the Prime Minister to sign a five-dollar bill. As in many other countries, to scribble on a bill is an illegal act in Australia, and the opposition called for the government to resign.

"Aren't there more important things to argue about?" many Australians asked themselves when the debate was at its worst. Many people realized that their cherished democracy was nothing but a game of chess for the power hungry wannabe aristocracies, and that they themselves were nothing more than pawns.

Another "installation", set in Sweden, made it to the front pages of the nations' two dominating evening papers: "Famous Swedish artist threatens to kill Prime Minister."

The back-ground was that American private eyes had been hired by the Swedish Law Enforcement Authorities to act in the Philippines on behalf of Swedish and American courts in a custody case about Sjolander's son Matu. Sjolander wanted to call attention to the fact that private investigators were cheating the Swedish Government for millions of dollars. He travelled to Sweden. Being a famous artist, he got an appointment with the PM, at that time Ingvar Carlsson, but at the last moment Carlsson had to cancel the meeting to go to a state-funeral in Israel.

Sjolander, who was used to censorship and cancelled exhibitions, laconically told the secretary that the PM would soon have to go to another funeral - meaning his, i.e. Ture's, own, as it was well known that his life was threatened by three contract killers from the Philippines!

The secretary misinterpreted it for a threat against the PM. For this Ture Sjolander's spent two months in police custody. When the private eyes found out about this, they thought of a way to hide their million-dollar-scam, and filed additional complaints against Sjolander. He was supposed to have threatened one of them. In court, the only threat turned out to be to squeal to the PM, unless the privates returned the money to the Swedish Government.

The trial was more interesting to me than any of the more spectacular happenings in the 60'es. The dark lounge suit guys had their pants down during the entire trial (half monty) and yet had the nerve to lie throughout all of it - a rock steady picture added by Sjolander to our common understanding of the world. I wish someone would paint it, remember pants down.

Of course, Ture Sjolander was completely acquitted and was awarded a compensation for the months spent unjustly in police custody. The private eyes were neatly fired and Sjolander was not assassinated. However, cognoscenti and literati in Sweden would say "no smoke without a fire" and a leper was once again (voluntarily) exiled. But, you know, if you have not spent a month or two in jail, you're not a real artist.

Had he lived in the 18th century, Ture Sjolander would have died in front of a firing squad already as a young man. Had he lived in the 19th century, he would have slowly wasted away in a dungeon. But since we are talking about the 20th century, he was only crucified a couple of times - and has resurrected himself by recreating himself. In spite of all this, Sjolander says: "I am not art. You are! I am just your tool, mirror."

 

Aapo Saask 2004-09-13

______________

 

 

Hej igen Bengt,
 
Vänligen läs en del av dessa texter vid tillfälle.  Det finns också web länkar i texterna om du är på nätet när du läser om du nu har html i din e-post.
 
Hjärtligen
Ture
13 Juli 2005
 
Olof Palmepriset kunde vara lämpligt för mig...
Och min gamle bekant från 60-talet har avlidit har jag fått höra, Lasse Hillersberg (statens konstnärslön)


 
Hej Bengt,
 
Grattis på din uppkommande födelsedag ! Min är nu över...
Kan jag förvänta mig ett svar från dig,  på mina frågor till dig ?
 
Mvh
Ture Sjolander
Textfilen  från konst tidskriften KONSTPERSPEKTIV MARS 2005 är attached denna gång.. 
Ture
 
Jag har varit på resa några dagar och har inte förrän nu haft möjlighet
att skriva till dig. Under de gångna åren har jag ofta påmints om mötena
med dig, och när jag förra året höll föredrag på ett offentligt möte i
Halmstad undrade jag om du fortfarande hade kontakter i den trakten. Att
du inte bodde i Sverige permanent utgick jag från, och jag minns att du
nämnde att du skulle ha sällskap av din vuxna dotter när du första gången
drog till Australien.
 
Jag visste inte att du efter händelserna för nio år sedan fått ett
blygsamt skadestånd. Den oerhörda uppmärksamheten när du satt anhållen var ju grotesk.
 
Jag är bara osäker om möjligheterna att så här långt efteråt
ta upp frågan på nytt. För egen del är det nu fjorton år sedan jag lämnade
regeringen och jag har sedan dess inte haft några centrala politiska
beslutande styrelser eller liknande organ. Erfarnheten lärde mig snabbt
att man snabbt förs ut ur "påverkansmiljöerna". Jag har visserliogen haft
uppdrag till vilka jag utsetts av regeringen, så var jag ordförande i
Zornsamlingarna (Zornmuseet i Mora) i tio år, men det ger inga öppningar
till kanslierna. Många tror att jag kan hjälpa dem med att påverka kultur-
och utbildningsdepartementen när det gäller att skaffa anslag, men där är
alla dörrar stängda, något som faktiskt inte alls gör mig sorgsen,
tvärtom, det vore förödande om dagens ministrar skulle ha ett koppel
företrädare springande i huset.
Jag tror därför inte att det är mycket jag skulle kunna göra annat än att
du i kontakter/framställningar kan ange att vi känner varandra sedan många år.
 
Och om du trots din önskan att slippa ha med Sverige att göra ändå tar upp
saken igen är jag glad om du låter mig veta det.
 
Hälsning
 
Bengt Göransson
 

 
Bengt,
 
Tack för ditt vänliga svar!
Ingen annan heller visste att jag fått en blygsam ersättning för denna groteska händelse inte ens att jag blivit helt frikänd från groteskeriet. Så där ser du med öppna ögon hur den nuvarande lagstiftningen  i Sverige snarare fungerar som en ren och skär kriminaliet.
 
Tillåt mig i all vänlighet att publicera denna vår korrespondens på en av mina hemsidor.
Tiden för ett överklagande måhända löper ut i Februari 2006 och eftersom jag inte kan erhålla den minsta reaktion på mina framställningar gentemot den nuvarande svenska regeringen blir min enda utväg att låta mina web rapporter på mina hemsidor tala för sig själva. Ditt brev av idag får för mig en alldeles särskild betydelse och min respekt för din person kvarstår för mig som varande en högt ärad person.
Jag har dock ingen förhoppning att Justitieministern, Statsministern eller Justitiekanslern har den önskade humanistiska läggningen, att tillstå misstagen med  de groteska  beskyllningarna som så förödande krossade min karriär som konstnär och person, så sent i mitt liv.
 
Jag är dock säker på att du i egenskap av varande en högt ärad person och svensk politiker av klass kan föra ett samtal "off-record" med dina inflytelserika betrodda politiska vänner fortsättingsvis. I kombination med mina publicistiska framställningar på Internet kanske frågan om en radikal lagändring om ersätting kan komma till stånd och andra "olycksfåglar" kan i framtiden få en chans till publik upprättelse. Det är väl värt att försöka !
 
Så låt mig med en rad från dig få ditt godkännande av att vår korrespondens kan bli publikt publicerad som jag föreslår. Jag bifogar texten till dig som attachment.
 
Tack igen för din vänlighet och låt oss fortsätta att hålla vår kontakt vid liv, så länge vi varar .
 
Mvh
Ture
 
Ps- Jag vore glad att få ditt telefon nummer för att kort samtal med dig inom en snar framtid, det vore kul med en röst kontakt i denna E-postliga elektroniska värld av idag, som omväxling.
 ----Original Message Follows----
From: "Bengt Göransson" <bengt.goransson@abfstockholm.se>
To: CC: turesjolander@hotmail.com
Subject: Re: E-postadresser
Date: Thu, 28 Jul 2005 15:17:59 +0200

Ture

Du publicerar mitt brev om du vill. Jag brukar stå för det jag säger och
skriver därför inte hemliga brev.

Hälsning

Bengt Göransson
 Tack min Vän ! Jag misstog mig aldrig på Dig. Och själv är jag och förblir lika öppen.

Mvh

Ture
 
Jag lägger in texterna på bl.a följande bittra hemsidor: